• Imprimeix

Dades lidar

Característiques principals:

 • Densitat mínima: 0,5 punts/m2.
 • Cobreix tot Catalunya en diferents dates (entre 2008 i 2011).
 • Cada punt LiDAR porta associada la data de vol (dd/mm/aaaa) en què va ser enregistrat i el temps GPS absolut.

CC BY
Geoinformació subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons.

Descarrega

Accedeix a l'aplicació per descarregar un únic fitxer ZIP amb tots els blocs existents en l'àrea que seleccionis.

Especificacions

Les dades es distribueixen per blocs de 2 x 2 km, en format LAS 1.2 comprimit. Es pot descomprimir mitjançant eines com LASzip.

Els noms dels blocs són les coordenades en km de la cantonada sud-oest de cada bloc, eliminant els 4 milions de la coordenada Y (exemple: el bloc 324562 és el bloc amb la coordenada sud-oest 324000, 4562000 m).

El núvol de punts ha estat captat amb sensor LiDAR, calibrat i ajustat amb àrees de control topogràfic, per tal d'obtenir una exactitud altimètrica amb un error mitjà quadràtic d'uns 6 cm en àrees planes amb poca vegetació. Posteriorment el núvol de punts ha estat classificat automàticament i s'han editat manualment el terreny i les torres i línies elèctriques.

Classe

Nom classe

Descripció dels punts inclosos en cada classe

1

Default

Punts que no s'han pogut classificar automàticament. Els casos més comuns són els següents:

 • Punts amb altura sobre el terreny de 70 a 200 m. Generalment seran punts de les façanes dels edificis més alts de 70 m.
 • Punts de mar.
 • Punts de blocs fronterers amb França i Aragó o amb la costa.

2

Ground

Punts del terreny classificats automàticament i editats manualment a posteriori. El procés d'edició manual consisteix en la depuració per part d'un operador expert dels punts del terreny ubicats a la classe Ground amb la finalitat que en aquesta classe només hi hagi els punts que representen el terreny.

3

Low vegetation

Punts de vegetació amb altures sobre el terreny de 0,15 a 2 m.

4

Medium vegetation

Punts de vegetació amb altures sobre el terreny de 2 a 3 m.

5

High vegetation

Punts de vegetació amb altures sobre el terreny superiors a 3 m.

6

Building

Teulades d'edificis amb una superfície mínima de 40 m2 i una altura mínima de 3 m.

7

Low point

Classificació automàtica dels punts baixos que estan entre -1 i -10 m respecte als veïns i editats manualment a posteriori.

11

Air points

Punts classificats automàticament amb altura sobre el terreny superior a 200 m i editats manualment a posteriori.

13

Other ground

Punts susceptibles de ser terreny però que no s'han classificat com a tal. S'han classificat automàticament els punts amb altures entre -5 i 0,15 m.

14

Wires

Cables elèctrics editats manualment.

15

Transmission tower

Torres elèctriques, normalment de tensió mitjana i alta, classificades automàticament i editades manualment a posteriori.

18

Other towers

Recull totes aquelles torres que no es recullen a la classe Transmission tower: torres de guaita, torres de comunicacions, torres elèctriques de baixa tensió, torres de telecadires, molins de vent, fars... S'han classificat automàticament i s'han editat manualment a posteriori.

135

Noise

Soroll: punts duplicats, punts amb intensitats molt baixes...

La densitat dels blocs es calcula a partir de la superfície total del bloc i tots els punts de primer retorn. S'ha garantit que el 95% dels blocs tinguin una densitat mínima de 0,5 punts/m2. El 5% restant es tracta de blocs que cobreixen masses d’aigua o que es troben a la frontera amb Aragó i França o a la costa. Amb aquesta densitat es poden derivar models digitals d'elevacions amb un pas de malla de 2 m.

Cada punt LiDAR porta associats la data de vol (dd/mm/aaaa) en què va ser enregistrat i el temps GPS absolut. Dins d'un mateix bloc de 2 x 2 km hi pot haver punts amb diferents dates de vol.

Coordenades en projecció UTM fus 31 i sistema geodèsic de referència ETRS89. Altituds ortomètriques i referides al geoide EGM08D595.

La nomenclatura dels arxius és LIDARCATv01ls12fXXXYYYed03.laz, on:

 • LIDARCAT identifica el projecte,
 • v01 identifica la versió,
 • ls12 identifica el tipus i versió del format,
 • fXXXYYY identifica el full, XXXYYY són les coordenades ETRS89, projecció UTM, fus 31, de l'extrem sud-oest del bloc de 2 x 2 en km,
 • ed03 identifica el tipus d'edició.