• Imprimeix

Vídeos

Vídeos produïts per l'ICGC

Aplicacions

Vídeos Instamaps (2020)

Els 20 vídeos tutorials d’Instamaps pretenen que l’usuari novell es familiaritzi amb l’eina i donar resposta als dubtes que pugui tenir. Cada un dels vídeos se centra en un ús concret de l’eina.

Música composta per Kristof Du Mon: http://www.cyan-music.com/releases-031.html (Publicada gratuïtament el 2014 sobre CYAN Music sota els termes de Creative Commons BY-NC-ND 4.0) | Locució (vídeos 1-15) d’Àngels Bronsoms (català).

1. Introducció a Instamaps i mapes d’exemple. Per a què serveix l’aplicació, què permet fer i funcions bàsiques de les pestanyes.

2. Blog, preguntes freqüents sobre l’entrada i el registre. Descriu què es troba en el blog, les respostes a les preguntes més formulades i què cal fer per enregistrar-se.

3. Galeria d’usuari. Mostra els repositoris dels mapes elaborats pels usuaris.

4. Fem i publiquem un mapa senzill. Explica, pas a pas, com es fa un mapa amb aquesta eina.

5. Creació d’elements puntuals i lineals. S’afegeix un element nou a l’anterior procés per mostrar com situar punts, línies o polígons amb Instamaps.

6. Creació de polígons i informació. Es mostra com crear geometries de tipus polígon.

7. Fem un mapa a partir d’un arxiu de dades excel o csv. Aquest cop s’explica com treballar la informació continguda en arxius Excel.

8. Geocodificació d’adreces. Mostra com mapificar un arxiu que contingui adreces.

9. Mapificar a partir de codis administratius diversos: municipis, comarques… Explica com tematitzar, treballar o mapificar informació basada en codis municipals.

10. Elaborar un mapa amb dades obertes de la Generalitat. Com es fa un mapa a partir d’un dataset, o conjunt de dades obertes, de la Generalitat de Catalunya.

11. Elaborar un mapa d’arbres de Barcelona amb dades de Google Drive. Com treballar un mapa d'arbrat amb dades contingudes a Google Drive, de manera dinàmica.

12. Elaborar un mapa d’habitatges a partir de codis. Es mostra com utilitzar informació geogràfica continguda o expressada en codis.

13. Generar un mapa d’estats del món a partir d’un arxiu de dades. Nou exemple de com mapificar informació associada a codis.

14. Com visualitzar dades cridant només el visor en un enllaç. Explica com fer mapes senzills cridant només el visor.

15. Com posar informació multimèdia a Instamaps. Mostra com fer un mapa sonor.

16. Operacions geomètriques: unió per columnes i centre geomètric. Com utilitzar dues de les operacions geomètriques disponibles: unió per columnes i centre geomètric.

17. Operacions geomètriques: fusió de capes, àrea d'influència i punts dins polígons. Com treballar amb diferents operacions geomètriques disponibles: fusió de capes, àrea d'influència i punts dins polígons.

18. Operacions geomètriques: filtres, intersecar i punts dins polígons. Com utilitzar tres de les operacions geomètriques disponibles: filtrar, intersecar i punts dins polígons.

19. Com convertir adreces a punts sobre el mapa: geocodificació. Explica el procés de normalització de dades per tal que puguin ser geocodificades amb èxit i els indicadors de qualitat que, ara, Instamaps fa explícits per a cada punt.

20. Elaborar un mapa d'arbres amb dades al Sharepoint. S'hi descriu com elaborar un mapa d'arbres del Laberint de Barcelona amb dades d'un arxiu Excel que està al núvol Sharepoint de Microsoft.


Videos International Cartographic Conference 2019 Tokyo (Japó) - International Cartographic Association

Ví­deos tutorials d’aplicacions desenvolupades per l’ICGC perquè l’usuari novell es familiaritzi amb l’eina i doni resposta als dubtes que els puguin sorgir

Música composta per Juan Pablo: http://www.cyan-music.com/releases-052.html - Cançó: Long bridge (Publicada gratuïtament el 2015 sobre CYAN Music sota els termes de Creative Commons BY-NC-ND 4.0) | Locució de Tori Sparks (anglès).

Pintamaps (2019)

Eina web basada en Vector Tiles. Permet a l'usuari estilitzar el mapa del mon segons els seus criteris i neccesitats, jugar amb colors i transparències que s'han agrupat en 12 nivells (edificis, hidrografía, etc.), cercar noms de llocs, generar estils a l'atzar, obtenir informació associada amb cada element del mapa, descarregar el mapa del mon o part d'ell, i l'estil definit per a reutilizar-lo. En el modo de joc, els noms dels llocs desapareixen i els usuaris poden exercir el seu coneixement dels noms geogràfics, que es mostren movent el cursor, tant en català com en versions oficials.

ContextMaps (2019)

Eina web basada en Vector Tiles que permet a l'usuari estilitzar els mapes ICGC i OSM (ContextMaps base), la impressió d'una àrea específica a escala amb l'estilització pròpia i la recuperació d'enllaços web per utilitzar el mapa amb estil personalitzat ja sigui en un visor, o com a mosaic de vector de geoservei que, al mateix temps, inclou informació sobre la base i l'estil. Pot incloure informació de l'usuari.

Relief and hill Shading (2019)

Eina web que li permet a l'usuari determinar, pintant en un mapa esfèric, les àrees que estan orientades cap a certa orientació o amb certa pendent. Aquesta eina permet la generació d'ombrejat complex que combina ambdós aspectes més enllà de l'ombrejat clàssic. L'eina es basa en el desenvolupament Kinkade de Mapzen, que funciona amb un model digital de 2 metres de l'ICGC convertit al format NormalMap, tecnologia utilitzada per il·luminar escenes en videojocs.


Divulgatius

Exposició "Mapes, país, futur: centenari de l'exposició cartogràfica catalana 1919" (2020)

Vídeo divulgatiu de l’exposició que commemora la mostra del Centre Excursionista de Catalunya (CEC) de 1919. La mostra d’enguany se celebra entre el 30.1.2020 i el 13.09.2020 al Museu d’Història de Catalunya (MHC) i és organitzada per l’ICGC en col·laboració amb el CEC i el MHC.

Gaia · La Gran Mare (2016)

Documental de 48' sobre l'origen, l'evolució i el futur de la Terra, amb èmfasi en els conceptes geològics i el paper de la vida i dels humans. Els fets i les idees es mostren mitjançant il·lustracions i animacions així com filmacions realitzades en llocs com museus i paisatges rellevants. També s'hi exposen les amenaces a la sostenibilitat del planeta.

La mesura de la Terra (2014)

Aquest vídeo fa un repàs per la història de la mesura de la Terra: des de les primeres representacions de l'Antiguitat, quan el món era profundament misteriós, fins a l'actualitat, moment en què la cartografia ha quedat incorporada a la vida quotidiana. Es troben disponibles els subtítols en català, en castellà i en anglès.


Suport davant fenòmens naturals

Temps al temps - Allaus (2018)

Explica com evoluciona el mantell nival i perquè es produeixen les allaus, quines zones del territori de Catalunya són les que tenen una activitat més alta i quines són les eines que tenim disponibles per protegir-nos. En el vídeo es remarca la importància d'informar-se amb el Butlletí de Perill d'Allaus abans de sortir a la muntanya, de planificar l'itinerari de l'excursió i d'anar ben equipat i amb el material de seguretat adient.

Temps al temps - Monitoratge de la costa (2018)

Mostra els efectes que produeixen els temporals costaners en aquest medi i la modificació, en alguns casos severa, que pateix la línia de costa. Per a la gestió d'aquests fenòmens són necessaris, per una part, els models de predicció de temporals que disposa METEOCAT, i per altra, la informació cartogràfica i geològica (línia de costa, volums de sorra desplaçada, fotografies d'alta resolució, imatges multiespectrals, models del terreny, etc.) que de manera continua elabora l'ICGC a partir els seus vols periòdics.

Temps al temps - Les inundacions i els moviments de vessant (2018)

Mostra les zones del territori que es poden veure afectades per aquests fenòmens i com l'ICGC els estudia. Les principals línies d'actuació són: la documentació dels esdeveniments, l'avaluació de la seva perillositat i el suport a Protecció Civil per garantir la seguretat tant de la població com la dels grups intervenció en situacions de risc.


Sobre les activitats de l'ICGC

Aquesta sèrie de vídeos, produïda entre el 2010 i el 2012, explica les activitats cartogràfiques principals que desenvolupa l'ICGC per tal d'apropar-les al ciutadà.

L'ICC: Exposició de les activitats que duu a terme a l'Institut i la seva repercussió a la societat.

Bases topogràfiques: Descriu els mètodes per a representar, amb precisió, la planimetria i l'altimetria dels objectes terrestres.

Captació primària de dades: S'exposen els sensors de captació primària de dades i les seves característiques. La captació primària de dades es el primer pas de la cadena de producció cartogràfica de l'ICGC.

Cartografia: Mostra com, a partir de les bases topogràfiques, l'ICGC elabora una àmplia diversitat de productes cartogràfics, ja siguin topogràfics, temàtics, o ja siguin atles.

Cartografia catalana: Història de la cartografia catalana des de l'antiguitat fins a la creació de l'ICC.

Cartoteca: Es presenta el centre de documentació de l'ICGC, on es recull tota la producció cartogràfica de l'Institut, i mapes i llibres des del segle XV fins a l'actualitat.

Geodèsia: Mostra el compromís entre la forma i la mesura de la Terra, i la finalitat de la representació cartogràfica del planeta.

Teledetecció: Explicació dels principals sensors que es fan servir per a tasques de percepció remota. També es comenten els estudis i els projectes que l'ICGC duu a terme en aquest camp.

Toponímia: La tasca de posar noms de lloc als mapes i el procés d'oficialitzar-los s'exposa en aquest vídeo.


L'ambició de la mesura

Entrevistes que recullen el testimoniatge de 6 agents que han tingut un paper decisiu en la geoinformació de Catalunya dels segles XX i XXI.

Albert Serratosa i Palet

Ernest Maragall i Mira

Joan Antoni Solans i Huguet

Josep Maria Carreras i Puigdengolas

Josep Maria Carreras i Quilis

Rodolfo Núñez de las Cuevas


Altres vídeos

app PGOM Pirineus Geological Open Museum (2020): Video divulgatiu de la audio guia de la exposició de geologia permanent ubicada al nucli urbà de Tremp.

Toponymy in cartography (2012): Difondre el coneixement de la toponímia als estats membres de les Nacions Unides.

El mapa municipal de Catalunya (2010): Vídeo divulgatiu de les tasques que comporta la delimitació municipal de Catalunya.

Canals de vídeos