• Imprimeix

Observatori de la geotèrmia superficial de Catalunya (OGSCat)

Recull dels sistemes de bescanvi de calor amb el subsol mitjançant l’ús de bombes de calor geotèrmiques instal·lades o en fase de projecte

L’Observatori de la geotèrmia superficial de Catalunya (OGSCat), és una eina que permet conèixer l’estat d’implementació de la geotèrmia superficial a Catalunya i la seva evolució.

L'Observatori s’alimenta de la Base de dades d’Instal·lacions de Geotèrmia Superficial de Catalunya (BdIGSCat) en la que l’ICGC recull informació tan sobre els sistemes de bescanvi de calor amb el subsol mitjançant l’ús de bombes de calor geotèrmiques que ja han estat instal·lades i es troben actualment en funcionament com sobre els que estan en projecte o en fase de construcció.

Realitzat per:

Amb el suport de: 

Amb la col·laboració de:

Base de dades d’Instal·lacions de Geotèrmia Superficial de Catalunya (BdIGSCat)

Consulta l'inventari d'instal·lacions geotèrmiques al sector públic

Visor Geoíndex - Geotèrmia superficial

Consulta la BdIGSCat des del visor

DADES FEBRER 2024

La potència tèrmica instal·lada i/o en projecte comptabilitzada a Catalunya per a climatització i producció d’ACS arriba als 64,3 MWt

Presentació

L’objectiu de l’Observatori de la geotèrmia superficial a Catalunya és disposar d’informació actualitzada i geolocalitzada sobre l’estat d’implementació de la geotèrmia superficial a Catalunya. Conèixer la potència tèrmica total instal·lada i la seva evolució permetrà quantificar i preveure la contribució d’aquesta energia renovable en la descarbonització del nostre model econòmic. D’altra banda, conèixer les característiques constructives de cada instal·lació permet difondre l’ús de l’energia geotèrmica al nostre país, amb casos reals que apropen l’usuari a la realitat de les instal·lacions geotèrmiques en funcionament.

La geotèrmia superficial es troba en plena expansió al nostre país, amb iniciatives que es duen a terme tant des del sector públic com des del sector privat. Tanmateix, a Catalunya no hi ha cap registre oficial i únic d’aquest tipus de sistemes d’intercanvi de calor i, per tant, l’Observatori a través de la BdIGSCat és un punt de partida que permet visualitzar l’estat mínim d’implementació de la geotèrmia superficial a Catalunya.

Diferents equipaments i detall de perforació

La informació d’aquesta base s’actualitza de manera continua amb noves dades que es recullen a través de la consulta de diverses fonts d’informació d’accés públic o de l’aportació de dades d’agents del territori. De cadascuna de les instal·lacions geotèrmiques identificades es recull informació sobre la tipologia de l’edifici i el seu ús (públic o privat), les característiques del sistema de bescanviadors de calor, el camp de captació, l’ús de l’energia tèrmica generada i la potència tèrmica total instal·lada, entre d’altres dades.

La base de dades es desenvolupa des de l’ICGC en el marc del projecte GeoEnergia (Recursos de Geotèrmia a Catalunya) i compta amb el suport de l’Institut Català d’Energia (ICAEN), l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i amb la col·laboració del Grup de Treball de Geotèrmia del Clúster de l'Energia Eficient de Catalunya (GTG-CEEC).Darrera actualització de dades: Febrer 2024

La informació elaborada a partir de les dades recopilades des de l’Observatori de la geotermia superficial i la BdIGSCat és consultable a través del visor Geoíndex-Geotèrmia superficial on s’inclouen dues capes d’informació: la localització i les característiques principals de les instal·lacions promogudes pel sector públic i un comptatge per municipi de les instal·lacions promogudes pel sector privat a la data d’actualització.

→ Inventari d'instal·lacions de geotèrmia superficial del sector públic (128 registres)

 


La geotèrmia superficial en dades

La informació continguda a la BdIGSCat es presenta de forma sintetitzada amb la potència tèrmica instal·lada o projectada a Catalunya en sistemes de bescanvi de calor mitjançant bomba de calor geotèrmica per a climatització i producció d’aigua calenta sanitària (ACS). 

L’inventari de la BdIGSCat a data de febrer de 2024 consta de 950 registres corresponents a instal·lacions geotèrmiques superficials de diversa tipologia, distribuïdes arreu del territori. A la Taula 1, es presenta el resum de les potències tèrmiques comptabilitzades tenint en compte els diversos esquemes de tipus constructius de bescanviadors de calor.


(*) Correspon al terme “Potència tèrmica coneguda” que fa referència a dades reals i contrastades de la bomba geotèrmica instal·lada.

(**) Correspon al terme “Potència tèrmica estimada” que es refereix a dades obtingudes indirectament tenint en compte la longitud total dels bescanviadors de calor del camp de captació i un valor mitjà de 60 W/ml.Gràfics d'estat de progrés

Els següents gràfics permeten visualitzar les dades més rellevants recollides per l’Observatori de la Geotèrmia superficial de Catalunya a la data d'actualització. L'usuari té la possibilitat de filtrar les dades per províncies, comarques i municipis activant i desactivant les cel·les corresponents dins dels selectors de dades. Els gràfics s’actualitzen de forma dinàmica.  • Catalunya, el 69% de les instal·lacions amb bomba de calor geotèrmica tenen una potència tèrmica instal.lada inferior o igual als 30 kWt (Fig. 01). Un 13% es corresponen amb instal·lacions d’entre 30 i 70 kWt i només un 5% a potències entre els 70 i els 100 kWt. Un 12% de les instal·lacions tenen potències instal·lades d’entre 100 i 500 kWt. Només 13 instal·lacions a tot Catalunya tenen potències tèrmiques instal·lades superiors a 500 i 5000 kWt.
  • Mentre que en nombre d'instal·lacions el sector públic representa un 14% del total d'instal·lacions comptabilitzades, la potència total instal·lada en aquest sector suma un total de 31,3 MWt (Fig. 02). En canvi, al sector privat amb un nombre d'instal·lacions molt superior de fins al 78% del total d'instal·lacions comptabilitzades, suma una potència de 31,4 MWt.
  • El tipus d’esquema de bescanvi de calor per sistemes de climatització predominant a Catalunya són els sistemes verticals tancats (closed loop geothermal systems) amb un 97 % (Fig. 03).
  • En relació a l’evolució de la potència tèrmica total instal·lada i comptabilitzada a la BdIGSCat (Fig. 04), s’observa un increment progressiu del total de MWt des dels 30,3 MWt inventariats el juliol de 2019 fins els 64,3 MWt inventariats el febrer de 2024. El creixement anual se situa entorn els 20% de mitjana en els darrers anys.