• Imprimeix

Notícia 375 - Jornada tècnica del projecte europeu U-Geohaz

10/12/19 12.17

El 28 de novembre l'ICGC va organitzar la jornada del projecte U-Geohaz (Geohazard impact assessment for urban areas) que ha estat finançat per la Unió Europea en el marc dels projectes de recerca per a la prevenció dels moviments del terreny.

Durant la Jornada es van presentar els principals resultats que s'han obtingut com ara les eines de mapeig continu de l'activitat de riscos geològics per al suport a la prevenció i per a l'alerta primerenca; eines basades en dades d'observació de la Terra i en models estadístics.

També s'hi van presentar altres projectes europeus per identificar les sinergies i la complementarietat entre ells en la gestió dels riscos per esllavissades: el projecte HEIMDALL (multi-Hazard coopEratIve Management tool for DAta exchange, response pLanning and scenario buiLding), el projecte Ground Motion Service i el projecte Copernicus Service in Support to EU External Action.

Com a activitat complementària, el 27 de novembre l'ICGC va organitzar una visita geològica a la muntanya de Montserrat per mostrar les tasques de prevenció i mitigació de riscos que duu a terme en aquest entorn.

En el projecte U-Geohaz hi han participat dinou organitzacions de dotze països europeus, d'entre els quals 13 són serveis geològics.

El coneixement de l'impacte potencial dels moviments del terreny en zones urbanes i infraestructures és essencial pels organismes responsables de la protecció civil i la planificació urbanística. En aquest marc, U-Geohaz s'ha enfocat a la monitorització dels moviments del terreny associats a riscos geològics, una acció de prevenció dirigida específicament a àrees urbanes i infraestructures crítiques.