• Imprimeix

Notícia 293 - Signatura d'un nou conveni amb l'INCASÒL

24/10/18 14.38

Amb data 23 d'octubre d'enguany l'Hble. Sr. Damià Calvet, conseller de Territori i Sostenibilitat, Albert Civit, director de l'Institut Català del Sòl (INCASÒL) i Jaume Massó, director de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalu­nya (ICGC) han signat un conveni de col·laboració per a intercanviar informació dels sondatges i estudis geotècnics del subsòl de Catalunya que l'INCASÒL i l'ICGC disposen i la que puguin adquirir durant el temps de vigència del conveni.

Amb aquest conveni col·laboratiu es regulen els termes per establir un marc de cooperació per a l'intercanvi de la informació recopilada per ambdues institucions en el desenvolupament de les seves funcions i articular els mitjans necessaris per millorar els serveis i els productes que les dues entitats presten a la societat en funció de les seves respectives atribucions i competències.