• Imprimeix

Geoíndex - Geotèrmia profunda

Avaluació del potencial de l'energia geotèrmica profunda a Catalunya

La geotèrmia profunda engloba els recursos energètics de baixa (30-100 ºC), mitja (100-150 ºC) i alta temperatura (>150 ºC). És un recurs d’energia renovable i no contaminant que presenta un potencial elevat d’explotació en diversos àmbits arreu del territori de Catalunya. En funció de la tipologia i origen del reservori (aqüífers hidrotermals somers, aqüífers calents profunds, sistemes geotèrmics millorats EGS, etc) pot utilitzar-se per usos lúdics termals en balnearis, en xarxes de climatització urbana o industrial en sentit ampli o fins i tot per produir electricitat.

A Europa, està molt estesa en països com França, Alemanya, Holanda, Suïssa o Bèlgica, entre d’altres.

El visor Geoíndex - Geotèrmia profunda facilita la divulgació del coneixement sobre el potencial geotèrmic profund a Catalunya. Els treballs parteixen dels resultats del projecte de  l’Atles de Geotèrmia de Catalunya - AGC (IGC, 2012) realitzat amb el suport de l’Institut Català d’Energia i la col·laboració de l’IGME, IDAE i CSIC.

Objectius del nou projecte

L'objectiu principal del nou projecte Geotèrmia profunda (baixa, mitja i alta entalpia) és avançar cap a l’estimació del potencial geotèrmic profund en termes de quantificació del recurs base d’energia disponible i recuperable en els àmbits concrets que presenten potencial identificats en l’AGC (IGC, 2012).

Els treballs consistiran en l’aplicació de tècniques de modelització 3D combinat amb tècniques probabilístiques per efectuar una avaluació dels recursos i una classificació a partir dels estàndards internacionals vigents (sistema UNFC-2009 de classificació dels recursos geotèrmics).

El projecte s'enriquirà amb l’adquisició de noves dades, i la elaboració de models i mapes amb la finalitat de contribuir a la millora del coneixement d'aquest recurs energètic com a font d’energia renovable a Catalunya. El visor esdevindrà el canal de divulgació dels resultats del projecte.


• Llegenda del visor Geoíndex Geotèrmia profunda [PDF, 526 kB]

WMS Geotèrmia profunda

Aquesta geoinformació es pot utilitzar en línia en les teves aplicacions compatibles amb el protocol WMS

Més informació

Geotèrmia com a recurs geològic


Projecte Atles de Geotèrmia de Catalunya (IGC, 2012)

Metodologia

El projecte de l'Atles de Geotèrmia de Catalunya ha constat de quatre fases de treball:

Fase 0: Recopilació de documentació i anàlisi

 • Redacció i signatura dels diferents convenis que emmarquen l'execució i la coordinació del projecte (IGME, IDAE, ICAEN).
 • Recopilació i anàlisi de la informació existent.
 • Signatura del conveni entre l'Institut Geològic de Catalunya i l'Institut Jaume Almera de Ciències de la Terra (CSIC), per a l'anàlisi de les dades.

Fase 1: Homogeneïtzació, actualització, adaptació d'informació i generació d'informació complementària

 • Reconversió del format de les dades.
 • Anàlisi i actualització de la informació existent.
 • Generació de cartografies.

Fase 2: Creació d'una base de dades en un entorn SIG

 • Incorporació de la informació puntual.
 • Digitalització de les cartografies complementàries en format paper.

Fase 3: Generació de serveis i creació de l'Atles de Geotèrmia de Catalunya

 • Generació dels geoseveis WMS.
 • Descripció de les metadades.
 • Publicació del visor al lloc web de l'ICGC.

Estructura de les capes d'informació

L'Atles s’estructurava en una vintena de capes a escala 1:500.000 estructurant-se en quatre apartats principals:

Context geològic

La calor que arriba a la superfície de la Terra està condicionada per diversos factors, de manera que saber quina és l'estructura i el gruix de la litosfera és essencial per conèixer el règim tèrmic de Catalunya. Per tant, cal conèixer els principals trets de les estructures geològiques profundes per interpretar les dades tèrmiques que obtenim a la superfície i les anomalies tèrmiques més acuradament.

Les capes incloses en aquest grup temàtic són:

 • Geologia
 • Zones de fractura
 • Profunditat del sostre del basament paleozoic
 • Anomalia regional de Bouguer
 • Anomalia residual de Bouguer
 • Gruix de l'escorça
 • Gruix de la litosfera

Context geotèrmic

A partir del coneixement dels principals paràmetres litosfèrics s'ha analitzat el transport de calor. A partir d'un model numèric, que assumeix isostàsia local, s'han generat un seguit de capes de temperatures teòriques entre 3 i 15 km de fondària, i també a la base de l'escorça. D'altra banda, s'ha calculat les temperatures a 100 m de profunditat a partir de mesures directes en pous. La distribució dels paràmetres tèrmics ta,mbé ha estat analitzada i representada en diversos mapes.

Les capes incloses en aquest grup temàtic són les següents:

 • Temperatures a la base de l'escorça
 • Temperatures a 15 km de profunditat
 • Temperatures a 7 km de profunditat
 • Temperatures a 3 km de profunditat
 • Temperatures a 100 m de profunditat
 • Conductivitats tèrmiques
 • Gradients geotèrmics
 • Flux de calor

Temperatures superficials

Amb l'objectiu de valorar l'eficiència de les bombes de calor geotèrmiques, s'ha elaborat una sèrie de capes en què es compara la temperatura mitjana de l’aire  amb la temperatura mesurada a 100 m de profunditat.

Les capes incloses en aquest grup temàtic són les següents:

 • Temperatures superficials reduïdes (*)
 • Amplitud tèrmica estacional (*)
 • Salt tèrmic a 100 m de profunditat a l'estiu (*)
 • Salt tèrmic a 100 m de profunditat a l'hivern (*)

Potencial geotèrmic de Catalunya

A partir del coneixement geològic, hidrogeològic i de la identificació d’indicis geotèrmics en superfície (com ara manifestacions termals), s’ha elaborat una cartografia de les àrees amb potencial geotèrmic profund a Catalunya.

 • Indicis geotèrmics en superfície
 • Zones de potencial geotèrmic profund
 • Fluxos d'aigua
 • Instal·lacions de bombes de calor geotèrmica (*)

 

(*) Nota: Aquestes capes no es visualitzen en el visor Geoíndex – Geotèrmia profunda. El mes de desembre del 2018 s’han actualitzat modificant la metodologia de càlcul i/o afegint nous continguts. Atès que aquestes capes fan referència a geotèrmia superficial (o de molt baixa temperatura <30 ºC), les noves versions només es publiquen a través del visor Geoíndex – Geotèrmia superficial.Projecte realitzat amb la col·laboració de:

Logo ICAEN