• Imprimeix

WMS Riscos geològics

URL de connexió

http://geoserveis.icgc.cat/serveis/catalunya/riscos-geologics/wms?

Darrera actualització: 22/02/2020.

 

Característiques tècniques del servei

  • OGC suportat: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0.
  • EPSG original: 25831.
  • EPSG suportats: 3857, 4230, 4258, 4326, 23031, 25831, 32631.
  • Formats GetMap suportats: GIF, PNG, BMP, JPEG, TIFF, SVG+XML.
  • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, GetLegendGraphic.

Capes disponibles

Capa

Nom de capa

Rang d'escales

Fulls publicats del Mapa de prevenció de riscos geològics 1:25.000 (MPRG25M)

G6F25_PA

1:1.000

1:5.000.000

GT6 Multiperillositats

G6MP_PA

1:1.000

1:3.000.000

Inventari de fenòmens i d’indicis d’activitat (línies)

G6FIA_LN

1:1.000

1:3.000.000

Inventari de fenòmens i d’indicis d’activitat (polígons)

G6FIA_PA

1:1.000

1:3.000.000

Inventari de fenòmens i d’indicis d’activitat (punts)

G6FIA_PN

1:1.000

1:3.000.000

Perillositats per desprendiments

G6PD_PA

1:1.000

1:3.000.000

Perillositats per esfondraments

G6PS_PA

1:1.000

1:3.000.000

Perillositats per esllavissades

G6PE_PA

1:1.000

1:3.000.000

Perillositats per fluxos torrencials

G6PF_PA

1:1.000

1:3.000.000

Zones potencialment inundables segons criteris geomorfològics

G6PI_PA

1:1.000

1:3.000.000

Informació complementària MPRG25M

Estudis d'identificació de riscos geològics per municipis

EIRG_PA

1:50

1:3.000.000

Fenòmens documentats pel Cos d'Agents Rurals

FDAR_PN

1:50

1:3.000.000

Fitxes inventari de moviments del terreny

G6FX_PN

1:50

1:3.000.000

Fotografies de camp dels aspectes més rellevants del full

G6FT_PN

1:50

1:3.000.000

Informació de riscos geològics en fonts documentals històriques

UDIS_PN

1:50

1:3.000.000

Exemple de petició de servei

https://geoserveis.icgc.cat/serveis/catalunya/riscos-geologics/wms?REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&LAYERS=G6MP_PA&STYLES=&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&CRS=EPSG:25831&BBOX=304791,4634270,346358,4676803&WIDTH=817&HEIGHT=836