• Imprimeix

Mesura i control de vibracions

Registre del moviment del sòl produït per fonts antròpiques

Aquesta tècnica es basa en el registre del moviment del sòl en superfície produït per fonts antròpiques, com per exemple voladures, trànsit, col·locació de palplanxes, etc. Les vibracions produïdes per aquestes fonts es caracteritzen per la seva elevada amplitud i el seu alt contingut freqüencial. Aquestes característiques fan que les vibracions no es puguin registrar amb els sismòmetres convencionals i, per tant, cal una instrumentació específica.

Metodologia

S'analitzen els registres del moviment del sòl per comprovar si el pic i la freqüència de les vibracions sísmiques produïdes per les voladures, trànsit, etc. compleixen el llindar que s'ha establert per a la zona d'estudi. La normativa que s'utilitza habitualment és la UNE 22.381. En aquesta normativa es defineixen tres llindars diferents en funció de la tipologia constructiva i l'ús de l'edifici afectat per les vibracions: naus industrials, edificis d'habitatges i estructures de valor arquitectònic.

Exemple de mesura i control de vibracions produïdes per una voladura. Esquerra: registre temporal de les tres components del moviment del sòl (blau: longitudinal, verd: vertical, vermell: transversal)  Dreta: comparació entre els pics de velocitat i el criteri de prevenció UNE 22381

Exemple de mesura i control de vibracions produïdes per una voladura. Esquerra: registre temporal de les tres components del moviment del sòl (blau: longitudinal, verd: vertical, vermell: transversal) Dreta: comparació entre els pics de velocitat i el criteri de prevenció UNE 22381

Equips de mesura de vibracions instal·lats durant el control d'una voladura

Equips de mesura de vibracions instal·lats durant el control d'una voladura

Aplicacions

Les aplicacions de la mesura de vibracions s'estenen bàsicament en els camps de l'enginyeria civil i la mineria, però també es poden utilitzar en l'àmbit del medi ambient. L'ICGC utilitza aquesta tècnica per al control de vibracions produïdes per voladures (pedreres i obra pública). També s'ha emprat aquesta tècnica en zones urbanes per al control de vibracions produïdes pel trànsit, metro, ferrocarril, etc.