• Imprimeix

Presentació

Mètodes d'exploració geofísica com a suport als projectes interns, a les necessitats del Departament de Territori i Sostenibilitat i a demandes externes específiques

La Geofísica aplicada és una branca de la geofísica que utilitza diferents mètodes i eines d'adquisició i tractament de mesures realitzades en superfície o en fondària per tal de caracteritzar l'estructura, la resposta sísmica i les propietats físiques del subsòl (elèctriques, tèrmiques, mecàniques, magnètiques, gravimètriques, radioactives, etc).

L'ICGC aplica diferents mètodes d'exploració geofísica com a suport a les diverses activitats i projectes de les seves àrees (geologia, sismologia i enginyeria geològica i risc) i a les necessitats del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. També realitza estudis geofísics per demandes externes específiques i per a la proposta i elaboració de criteris tècnics d'aplicació de mètodes geofísics.

En el camp de la geofísica aplicada, l'ICGC duu a terme activitats de recerca tant a nivell experimental (implantació de noves tècniques, modelització, elaboració de programari, etc.) com a nivell instrumental (amb el disseny i control de qualitat de prototipus).  Es realitzen també estudis de microzonació sísmica aplicant mètodes experimentals i de simulació numèrica per al càlcul de l'amplificació de les ones sísmiques quan es propaguen en terrenys poc consolidats.

L'ICGC col·labora estretament amb universitats (docència en cursos de màster, direcció de tesis doctorals, de màster i treballs de final de carrera) i participa en projectes d'investigació nacionals i internacionals relacionats amb la geofísica i les seves aplicacions.

La informació que es genera en els diferents treballs d'exploració geofísica permet actualitzar la base de dades geofísiques de Catalunya.

Aplicacions

Tècniques disponibles

 • Cartografia geològica
 • Hidrogeologia
 • Riscos geològics
 • Geofísica urbana
 • Enginyeria sísmica
 • Emmagatzematge de CO2
 • Geotèrmia
 • Geotècnia i enginyeria civil
 • Mineria
 • Medi ambient
 • Arqueologia
 • Mètodes sísmics
 • Mètodes elèctrics
 • Mètodes electromagnètics
 • Testificació geofísica de sondejos
 • Anàlisi de vibracions
 • Mètodes numèrics