• Imprimeix

Informació general

L'enginyeria geològica i geotècnica és la branca de l'enginyeria civil que estudia les propietats mecàniques, hidràuliques i constructives del subsòl

L'enginyeria geològica i geotècnia és la branca de l'enginyeria civil que s'encarrega de l'estudi de les propietats mecàniques, hidràuliques i constructives del subsòl com a medi de construcció de les infraestructures i com a element constructiu. Inclou la caracterització del terreny per a obres públiques i obres singulars i s’ha ampliat a camps com ara l'enginyeria sísmica, l’aplicació de tècniques de millora del sòl, la predicció de la relació entre el sòl i l’estructura, disseny d’estructures de contenció, càlcul de sosteniments i revestiments, etc.

L'ICGC treballa en estudis geològics i geotècnics que donen suport a les obres públiques d'edificació, túnels, carreteres, viaductes, etc. fent l'exploració i caracterització geològica, geotècnica i hidrogeològica i definint l'aptitud per a l'obra, modelitzant el comportament geomecànic previsible, i realitzant estudis, projectes, direcció d'obres i l'avaluació econòmica d'alternatives. Aquests estudis combinen diverses tècniques de geologia, geotècnia, hidrogeologia, hidràulica, geofísica, geodèsia, teledetecció i enginyeria, per a la resolució de problemes específics.

La majoria d'aquests encàrrecs es realitzen per demanda de l'Administració pública i el sector privat i, en general, es tracta de treballs relacionats directament amb l'edificació, urbanisme, obra pública o riscos d'origen geològic.

 • Geotècnia per a cimentacions en l'edificació: caracterització del terreny i detecció de possibles anomalies i definició de la tipologia de fonamentació.
 • Obra pública: investigació geològica, geotècnica i hidrogeològica en obres lineals. 
  • Caracterització geològica i geotècnica del terreny per a l'obra civil i edificació.
  • Realització de sondejos i assaigs in situ; definició de les tipologies dels fonaments de les obres de fàbrica, cimentacions, càrregues de terres i murs.
  • Definició de l'aptitud per a l'obra, incloent l'anàlisi de factibilitat de la reutilització de les terres del desmunt i l'aptitud de la plataforma; identificació, avaluació i cubicatge de llocs d'abocador, materials de préstec i pedreres.
  • Modelització numèrica del comportament previsible del terreny; estabilitat de talussos amb el disseny dels terraplens i talussos per a garantir-ne la seva estabilitat. Anàlisi del perill i del risc de caigudes de roques, modelització de trajectòries i establiment de mesures correctores.
  • Estudis, projectes, direcció d'obres i avaluació econòmica d'alternatives.
 • Monitoratge d'àrees afectades per subsidència de mineria de subsol, protecció i modelització de les activitats extractives i infraestructures lineals.

L'ICGC intervé en les múltiples fases d’estudi, projecte i obra:

 • Campanyes de reconeixement
 • Assaigs in situ
 • Anàlisi i caracterització del terreny
 • Modelització numèrica
 • Estudi d’alternatives
 • Assistència tècnica en àmbits específics de projectes
 • Estudis de control i direcció d’obra

En cada cas s’estudia el problema valorant les tècniques que puguin ser més adients, d’acord amb les característiques del terreny i els condicionants del treball o de l’obra a executar.

Màquina sondatges amb recuperació de testimoni continu

Màquina de sondatges amb recuperació de testimoni continu


Dins d’aquest camp de treball l’ICGC abasta els camps següents:

 • Reconeixement del terreny
  • investigació del subsòl
  • geofísica
  • assaigs in situ
 • Elaboració de cartografies, talls i models geotècnics
 • Caracterització geomecànica i geotècnica de les diferents unitats del terreny
 • Modelització numèrica del terreny
 • Estudis, projectes i direccions d’obra
  • talussos i vessants
  • túnels i obres subterrànies
  • infraestructures de transport
  • edificació
  • urbanització
  • auscultació
 • Catàlegs i auditories
  • de talussos i vessants
  • de túnels
Caixa de mostres

Caixa de mostres


L'ICGC té experiència en la planificació, gestió, direcció, supervisió i realització de campanyes de reconeixement geotècnic. Aquests treballs comprenen un ampli ventall de tècniques, entre les quals es poden citar com a més freqüents:

 • Inspeccions geològiques i geotècniques
 • Anàlisi d’afloraments
 • Estacions geomecàniques
 • Execució de sondatges
 • Cales de reconeixement
 • Penetròmetres estàtics i dinàmics
 • Obtenció de mostres i testimonis
 • Testificació
 • Realització d’assaigs in situ
Columna litològica

Columna litològica


Els nostres equips tècnics vetllen per l'adequada realització d’aquests treballs i per la correcta interpretació geològica i geotècnica dels resultats, posant especial èmfasi en els aspectes més influents en cada tipus d’obra.

 • Cal esmentar els treballs de geologia, geotècnia i hidrogeologia realitzats en el projecte de la línia 9 del metro de Barcelona