• Imprimeix

Criteris bàsics de l'Estudi d'Identificació de Riscos Geològics

L'ICGC identifica, delimita i quantifica les zones amb risc natural fent suport a la planificació territorial

L'ICGC identifica, delimita i quantifica les zones amb risc natural fent suport a la planificació territorial i establint les mesures preventives o correctores per evitar i/o minimitzar el risc, especialment en subsidències o col·lapses, estabilitat de vessants, terratrèmols i allaus de neu.

Document de criteris bàsics per a la identificació de riscos geològics

Criteris bàsics per a la realització de l'Estudi d'Identificació de Riscos Geològics (EIRG)

• Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, Text refós de la Llei d'Urbanisme (articles 9, 51 i 85.5) 
• Decret 305/2006 de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Llei d'Urbanisme (articles 5, 59, 69, 72, 84 i 86)

Les figures de planejament urbanístic han d'incloure informació referent als riscos geològics. Donat l'increment de figures de planejament sotmeses a informació pública, l'ICGC, conjuntament amb la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme, consideren necessari que l'exposició dels riscos geològics, se sistematitzi a partir de la realització d'un EIRG que compleixi uns requisits mínims. Aquests requisits inclouen la identificació i caracterització dels fenòmens, potencialment actius o no, i la determinació de la susceptibilitat.

L'objectiu de l'EIRG és una avaluació preliminar de la perillositat geològica natural de les àrees urbanes, urbanitzables i altres àrees que siguin susceptibles d'urbanització, edificació o pública concurrència.

• Cal fer la petició mitjançant carta adreçada a aquest Institut per tal que tingui validesa i pugui ser donada d'alta, adjuntant en format paper o digital el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM): Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Parc de Montjuïc, 08038 Barcelona.