• Imprimeix

NDVI

Normalized Difference Vegetation Index

El Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) serveix bàsicament per a mesurar el creixement de les plantes, determinar cobertes vegetals i controlar la producció de biomassa.

Aquesta geoinformació només és disponible com a WMS però, a partir d'aquest i mitjançant programaris com QGIS, es poden obtenir les imatges corresponents:

WMS

Aquesta geoinformació es pot utilitzar en línia en les teves aplicacions compatibles amb el protocol WMS

Com es calcula?

Les càmeres digitals aerotransportades de l'ICGC obtenen informació de quatre regions de l'espectre electromagnètic, concretament del vermell, del verd, del blau i de l'infraroig proper (aquest últim no visible per l'ull humà). Doncs bé, l'NDVI es calcula a partir de la informació obtinguda del vermell i de l'infraroig proper, amb la següent fórmula:

NDVI = (infraroig proper - vermell) / (infraroig proper + vermell)

Com s'interpreta?

Quan un arbre és vigorós, reflecteix molta radiació solar en l'infraroig proper i poca en el vermell i, en conseqüència, s'obté un NDVI elevat. En canvi, quan un arbre està malalt, passa el contrari.

Per exemple, si un arbre vigorós reflecteix un 50% en l'infraroig proper i un 8% en el vermell, l'NDVI serà 0,72, seguint la fórmula anterior. En canvi, si un arbre malalt reflecteix un 40% en l'infraroig proper i un 20% en el vermell, l'NDVI serà 0,33.

Per tant, tenint en compte que l'NDVI sempre resulta en un número entre -1 i 1, per raó de la forma en què es calcula, es podria dir que un NDVI < 0 es correspon amb cobertes artificials o zones d'aigua, un NDVI entre 0 i 0,3 es correspon amb sòl nu, i un NDVI elevat es correspon amb zones de vegetació.

Exemple

La següent imatge és una fotografia aèria habitual, on es poden distingir algunes zones de vegetació.

La següent imatge inclou l'infraroig proper, i ja permet distingir clarament la vegetació (de color vermell).

La següent imatge és l'NDVI sense classificar, és a dir, el resultat directe de la fórmula anterior. En aquesta, les zones més clares corresponen a vegetació vigorosa (NDVI elevat), i les zones més fosques corresponen a aigua o cobertes artificials (NDVI negatiu).

Si a la imatge anterior es representen

  • les zones més fosques (NDVI < 0), corresponents a aigua o cobertes artificials, de color vermell,
  • les zones fosques (0 < NDVI < 0,2), corresponents a sòl nu o vegetació morta, de color taronja,
  • les zones ni fosques ni clares (0,2 < NDVI < 0,4), corresponents a vegetació dispersa o poc vigorosa, de color groc,
  • les zones clares (0,4 < NDVI < 0,6), corresponents a vegetació abundant i vigorosa, de color verd clar, i
  • les zones més clares (NDVI > 0,6), corresponents a vegetació molt densa i vigorosa, de color verd fosc,

resulta la següent imatge, on fàcilment es poden visualitzar les zones de vegetació més i menys vigorosa:

CC BY
Cartografia subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons.
Més informació