• Imprimeix

Visualitzadors Geoíndex

Visualitza la informació geològica, edafològica i, en general, geotemàtica i de riscos geològics

Geoíndex - Allaus

Base de Dades d'Allaus de Catalunya, observacions del mantell nival i proteccions existents

Geoíndex - Atles de geotèrmia

Potencial d'explotació d'energia geotèrmica a Catalunya

Geoíndex - Cartografia geològica

Mapa geològic de Catalunya, escales 1:250.000 i 1:50.000

Geoíndex - Cartografia hidrogeològica

Mapa d’Àrees Hidrogeològiques de Catalunya 1:250.000

Geoíndex - Deformacions del terreny

Deformació vertical del terreny obtinguda per anivellació topogràfica, GPS i interferometria diferencial

Geoíndex - Geotècnic de Barcelona (2000)

Naturalesa geològica i geotècnica del subsol i sondejos més representatius de la ciutat de Barcelona (CD-Rom, 2000)

Geoíndex - Geotreballs

Estat dels treballs dels programes Geotreballs de cartografia geològica i geotemàtica

Geoíndex - Projecte iCoast

Visualitzador del projecte europeu iCoast, d'implementació de prediccions morfodinàmiques operacionals

Geoíndex - Riscos geològics

Mapa per a la prevenció dels riscos geològics i estudis de perillositat de zones avaluades amb dictàmens preliminars de riscos geològics

Geoíndex - Sismologia

Localització d'epicentres instrumentals (1977-2013) i macrosísmics (880ac-2013)

Geoíndex - Sòls

El visualitzador Geoíndex Sòls posa a disposició dels usuaris tota la informació recopilada des de l’any 2007

Geoíndex - Sondejos

Consulta i descàrrega de sondejos provinents d’estudis geotècnics i geològics per a edificació i obra pública

Geoíndex - Tècniques geofísiques

Base de dades geofísiques