• Imprimeix

Política ambiental i de seguretat i salut laboral

UNE-EN-ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2007, versió 5

 

Política ambiental i de seguretat i salut laboral

L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya vol manifestar públicament que té implementat un sistema de gestió ambiental i de seguretat i salut i per això realitza la següent:

DECLARACIÓ DE POLÍTICA AMBIENTAL I DE SEGURETAT I SALUT LABORAL DE L'INSTITUT CARTOGRÀFIC I GEOLÒGIC DE CATALUNYA (ICGC)

L'ICGC, conscient de la importància del Medi Ambient, de la necessitat de la seva protecció i preservació i amb la voluntat també d'assolir els nivells més alts de seguretat i salut, es compromet a realitzar la seva activitat amb el màxim de respecte pel seu entorn, per la repercussió que tot això comporta cap els treballadors, clients i altres parts interessades.

A tal efecte, l'entitat s'ha dotat dels recursos precisos per a implementar els mecanismes necessaris, d'acord amb els principis següents:

  • Posar a disposició dels usuaris els serveis de l'ICGC de la manera més idònia possible, procurant que la seva utilització es pugui dur a terme amb els mínims recursos possibles: potenciar Internet envers paper, millorar la usabilitat del portal i l'oferta de geoserveis i de producte digital.
  • Prevenció de la contaminació i dels accidents i malalties laborals, minimitzant els impactes ambientals negatius i els riscos per a la seguretat i la salut de les persones, originats per les activitats, instal·lacions, productes i serveis de l'ICGC, assignant els recursos humans, tècnics i financers adequats per fer possible el compliment d'aquest principi.
  • Millora contínua en el desenvolupament d'aquest sistema de gestió, fixant objectius i fites, així com la realització d'auditories periòdiques i les oportunes revisions del propi Sistema, garantint en tot el procés el dret de participació i consulta dels treballadors.
  • Compliment dels requisits legals i d'altres requisits aplicables a totes les activitats, instal·lacions, productes i serveis de l'ICGC.
  • Promoció de la formació i sensibilització de totes aquelles persones que estan implicades en la gestió ambiental i preventiva de l'ICGC, sensibilitzant a tot el personal en l'exercici de les seves responsabilitats individuals i col·lectives, el compliment d'aquests principis i l'assoliment dels objectius marcats.
  • Selecció de contractistes i proveïdors d'acord amb els criteris ambientals i de seguretat coherents amb els adoptats per l'ICGC.

La Direcció de l'ICGC es compromet a documentar, implementar i mantenir al dia aquesta política, posant els recursos necessaris al seu abast i comprometent-se a difondre-la entre tot el personal, així com a les persones que treballen per a l'ICGC o en nom seu. Aquesta política es manté a disposició del públic utilitzant mitjans adequats per la seva difusió.

 

Jaume Miranda i Canals
Director de l'ICGC

Barcelona, 10 d'octubre de 2014