• Imprimeix

Notícia 184 - L'ICGC participa en un projecte per a l’avaluació dels estocs de carboni en sòls agrícoles de Catalunya

19/5/17 7.30

El carboni orgànic del sòl, que intervé de forma decisiva en la major part dels processos que tenen lloc en el sòl, constitueix la major reserva de carboni dels ecosistemes terrestres. Això fa d'aquest recurs natural no renovable, a curt i mitjà termini, un dels més importants de la nostra societat.

Els continguts de carboni orgànic en els diferents sòls estan directament relacionats amb els seus usos. Per tant, les polítiques que poden influir en els canvis d'ús dels sòls a nivell regional i europeu poden provocar va­riacions dramàtiques en els nivells de carboni orgànic dels sòls, produint un impacte molt significatiu en el seu estoc.

Per tenir un bon coneixement dels sòls, l'ICGC impulsa, en col·laboració amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), l'elaboració del Mapa de sòls de Catalunya, a escala 1:25 000, on es recull informació sobre les característiques morfològiques, físiques i químiques de sòls del país.

En relació als estocs de C en els sòls de Catalunya, l'ICGC i el DARP col·laboren en un projecte liderat per l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) i el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), que té per objecte principal l'avaluació de l'estoc de carboni en sòls agrícoles a Catalunya.

L'objectiu del projecte és fer una avaluació i representació espacial del carboni que s'emmagatzema en els sòls agrícoles de Catalunya fins a 1 m de profunditat i avaluar quines són les principals variables explicatives de tipus ambiental, edafològiques i agrícoles i com afecten la seva distribució espacial perquè serveixi com a base per analitzar el seu efecte amb els possibles canvis en el clima o en els usos del sòl, i per desenvolupar estratègies de mitigació i adaptació al canvi climàtic.

En aquest sentit, el passat 29 i 30 de març, es va presentar en el V Workshop Remedia sobre mitigació de gasos d'efecte hivernacle en el sector agroforestal els primers resultats del projecte.