• Imprimeix

Notícia 217 - Informació de sòls al visualitzador Geoíndex i al geoservei WMS

22/11/17 15.18

L'ICGC ha incorporat al Geoíndex i al geo­servei WMS la informació de sòls, que des de 2007 recopila sistemàticament, perquè es pugui descarregar a diferents formats.

La disponibilitat d'informació sobre la constitució física i química dels sòls i la seva distribució espacial és essencial per a la gestió del territori, en tant que recurs natural limitat, vulnerable i no renovable a curt i mitjà termini.

Geoíndex – Sòls posa a disposició de l'usuari diverses capes d'informació:

  • Les capes de la base de dades d'escandalls 1:25 000 i d'observacions 1:250 000 mostren la ubicació dels perfils utilitzats per caracteritzar els tipus de sòls descrits en la cartografia de sòls de l'ICGC. Els perfils s'acompanyen d'una fitxa resum amb les característiques morfològiques i les propietats físiques i químiques recopilades.
  • La capa contínua del Mapa de sòls de Catalunya 1:25 000 mostra, d'acord amb el sistema de classificació Soil taxonomy (1999), la distribució espacial dels principals tipus de sòls descrits i correla­cionats en el territori cartografiat. El visualitzador també ofereix altres capes temàtiques derivades de la cartografia 1:25 000: esquema edafològic i capes de materials subjacents, de classes de capacitat agrològica, de classes de drenatge, de classes de capacitat d’aigua disponible i de classes de profunditat.
  • La capa del mapa de sòls 1:250 000 mostra la distribució dels principals tipus de sòls desenvolupats a Catalunya classificats en aquest cas d'acord amb el sistema Soil taxonomy (2014). La llegenda que l'acompanya dóna per a cada unitat cartogràfica una informació bàsica de les seves característiques morfològiques i fisicoquímiques, i també una descripció de la seva distribució espacial.