• Imprimeix

Capes de geoinformació

Límits administratius i seccions censals, base de polígons industrials, sòls de pendent > 20%, variables biofísiques de l'arbrat...

Base municipal de Catalunya

Organització territorial de Catalunya en municipis, comarques i províncies, a escala 1:50.000.

Delimitació municipal

Arxiu de Treball de Límits Municipals (ATLM) del projecte del mapa municipal de Catalunya

Seccions censals

Subdivisió dels municipis de Catalunya en districtes i seccions censals.

Polígons industrials

Aquesta base de dades contempla, per a cadascun dels polígons industrials de Catalunya de més de 0,5 ha de superfície, la seva delimitació i una sèrie d'atributs i indicadors relatius a la identificació, localització i entorn geogràfic del polígon, la mobilitat, l'estat de les tecnologies de la informació i la comunicació, l'abastament, el sanejament i els residus. Així mateix, incorpora els establiments d'igual o més de 10 treballadors extrets de la Base de dades del Registre d'Establiments Industrials de Catalunya (REIC).

Mapa dels sòls de pendent > 20%

El Mapa dels sòls de pendent superior al 20% s'elabora a partir de la informació de la Base topogràfica de Catalunya 1:5.000 amb l'objectiu de donar suport al planejament urbanístic, atesa la normativa vigent al respecte.

Mapes de variables biofísiques de l'arbrat de Catalunya

Representació de diverses variables biofísiques de l'arbrat de Catalunya: carboni aeri total, biomassa aèria total, volum amb escorça, biomassa foliar, àrea basal, fracció de cabuda coberta, diàmetre normal mitjà, alçada mitjana.