• Imprimeix

Capes de geoinformació

Límits administratius i seccions censals, base de polígons industrials, sòls de pendent > 20%, variables biofísiques de l'arbrat...

Base municipal de Catalunya

Organització territorial de Catalunya en municipis, comarques i províncies, a escala 1:50.000.

Delimitació municipal

Arxiu de Treball de Límits Municipals (ATLM) del projecte del mapa municipal de Catalunya

Seccions censals

Subdivisió dels municipis de Catalunya en districtes i seccions censals.

Mapes de variables biofísiques de l'arbrat de Catalunya

Representació de diverses variables biofísiques de l'arbrat de Catalunya: carboni aeri total, biomassa aèria total, volum amb escorça, biomassa foliar, àrea basal, fracció de cabuda coberta, diàmetre normal mitjà, alçada mitjana.